7.4 Osittainen vanhuuseläke ja työuraeläke

Kuka voi jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle?

Osittainen vanhuuseläke korvasi aiemman osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 alusta lähtien. Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 61 vuotta täyttänyt henkilö. Työssäolorajoituksia ei ole eli henkilö voi jatkaa normaalisti työssä, vähentää työntekoa tai vaikka lopettaa työnteon.  Eläkettä voi nostaa 25 tai 50 prosenttia siihen mennessä karttuneesta eläkkeestä. Tätä osuutta kuitenkin pienennetään 0,4 prosenttia jokaista varhennuskuukautta kohti eli 4,8 prosenttia vuodessa.

Työuraeläke raskaasta työstä

Työntekijällä on oikeus kertyneen työeläkkeen suuruiseen työuraeläkkeeseen 63 vuotta täytettyään, jos hän on työskennellyt vähintään 38 vuoden ajan rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ja hänen työkykynsä on sairauden, vian tai vamman vuoksi heikentynyt.

Työuraeläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan työterveyshuollon lausunto sekä työnantajan kuvaus työstä ja työolosuhteista. Oma eläkelaitos tekee ratkaisun hakemuksen perusteella. Eläkelaitos selvittää myös täyttyvätkö työkyvyttömyyseläkkeen kriteerit.