6.9 Päivärahan suuruus

Paljonko päivärahaa saa?

Peruspäivärahan suuruus on 32,40 euroa vuonna 2017. Täysi työmarkkinatuki on peruspäivärahan suuruinen, mutta työmarkkinatuessa noudatetaan tarveharkintaa.

Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansioiden mukaan määräytyvästä ansio-osasta. Työttömyyspäivärahaan ja työmarkkinatukeen maksetaan lisäksi lapsikorotusta hakijan huollettavalta olevalta alle 18-vuotiaalta lapselta. Lapsikorotuksen suuruus yhdestä lapsesta 5,23 €, kahdesta lapsesta 7,68 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,90 €.

Palkansaajan ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltävän 26 viikon palkkatuloista.

Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta enintään 200 päivältä. Korotetun ansio-osan maksaminen edellyttää, että palvelusta on sovittu TE-toimistossa ja työllistymissuunnitelmassa.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat:

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • kokeilu
  • kuntouttavaa työtoiminta
  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukainen omaehtoinen opiskelu

___________

Peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa maksetaan yhteensä enintään 400 työttömyyspäivältä.

Tekijänoikeustuloja sekä erilaisia uusinta- ja käyttökorvauksia ei oteta huomioon ansiopäivärahaa määriteltäessä. Ne otetaan useimmiten kuitenkin huomioon työttömyysturvaetuutta vähentävinä tuloina.

Soviteltu työttömyyspäiväraha ja pistokeikat

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos olet työllistynyt osittain. Soviteltua päivärahaa voi saada, jos tehty työaika on enintään 80 % alan kokoaikatyöntekijän työajasta.  Raja tarkoittaa käytännössä neljää alan normaalimittaista työpäivää kalenteriviikossa. Sovittelu tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet siitä työtulosta, joka ylittää kuukaudessa 300 euron suojaosan.

 Työttömälle voidaan maksaa soviteltua työttömyyspäivärahaa, jos hän tekee esimerkiksi

  • osa-aikaisesti työtä,
  • tai lyhyitä alle kahden viikon kokoaikaisia keikkoja
  • tai hänellä on muita satunnaisia tuloja.

Keikkatyötä tekevät muusikot ja näyttelijät tekevät oman alansa lyhytaikaista määräaikaista kokoaikatyötä, jossa esimerkiksi illan pistokeikka on yhden päivän mittainen määräaikainen työsopimus. Freelancerin teatterikiinnitys on taas esimerkiksi näytelmän esityskauden mittainen työsopimus, jossa työpäivien eli esitysten ja harjoitusten väliin jäävät työttömät ajanjaksot oikeuttavat soviteltuun päivärahaan. Yleensä yli kuukauden mittaisina työsopimuksina näihin kuitenkin sovelletaan edellä sanottua 18 viikkotunnin sääntöä.