6.5 Apurahatyö ja työttömyysturva

Apurahatyö ja työttömyysturva

Pääsääntö on, että apurahalla työllistyvä henkilö ei voi saada apurahan kanssa samanaikaisesti työttömyysetuutta. Se, kuinka kauan apurahalla työskentely kestää, määritellään työvoimapoliittisessa lausunnossa TE-toimistossa (työ- ja elinkeinotoimisto, ent. työvoimatoimisto). Apurahalla työskentelevällä on oikeus pyytäessään saada apuraha-asioihin perehtyneen työvoimaneuvojan palvelua.

Mikäli apurahapäätökseen ei sisälly määrittelyä sen kestosta, on hakijan esitettävä asiasta oma selvitys. Tällainen voi olla esimerkiksi ensi-illan pitäminen, käsikirjoituksen luovuttaminen tai muu osoitus työn valmistumisesta. Hakijan oman ilmoituksen mukaisena oikeus työttömyysturvaan alkaa kuitenkin heti, kun on ilmoittautunut, mutta neljän kuukauden kuluttua asiaa (=onko apuraha työ todella päättynyt) tarkastellaan uudelleen.

Apurahahakemukseen liittyvä työsuunnitelma kannattaa tehdä huolella ja miettiä työn jokainen vaihe loppuun asti. Erityisesti kannattaa harkita kuinka paljon aikaa kunkin osa-alueen työhön menee. Tällainen suunnitelma voi olla juuri tarvittava selvitys apurahakauden kestosta.

Kun apuraha on myönnetty, työsuunnitelmasta tulee sitova. Työttömyysetuuksia on vaikea saada niin kauan kuin työ on kesken, vaikka se ei valmistuisi koskaan. Tällöin työttömyysturvaa hakevan apurahan saajan on pystyttävä osoittamaan, ettei hän aio jatkaa työtään.

Jos työtön saa apurahaa

Työttömän on ilmoitettava apurahan saamisesta TE-toimistoon. Pieniäkään apurahoja ei voi salata.

Apurahatyöskentelyn katsotaan alkavan siitä hetkestä, kun taitelija tai tieteentekijä ilmoittaa aloittavansa työn tekemisen apurahalla. Yli neljän kuukauden mittaisissa työskentelyapurahoissa apurahakausi määräytyy MYEL-vakuutuksen alkamisesta. Jos työttömälle työnhakijalle myönnetään apuraha, myöntäjän kanssa sovitaan maksuaikataulusta. Työskentely katsotaan aloitetuksi sinä päivänä, jona apuraha on ollut sopimuksen mukaan nostettavissa. Aloituspäivää voi siirtää, jos apurahansaaja ei voi hänestä riippumattomasta syystä aloittaa työskentelyä heti. TE-toimistolle tulee tällöin esittää esimerkiksi projektista vetovastuussa olevan tahon antama todistus aloitusajankohdan myöhentymisestä, ennalta määrätystä kenttätutkimusjaksosta, tietystä ulkomailla tehtävästä työskentelyjaksosta tai vierailuajankohdasta. Myös työkyvyttömyys on hyväksyttävä syy siirtää apurahakauden alkua.

Apurahakauden alkaminen ja kesto osoitetaan tavallisesti rahoittajan myöntökirjeellä. Apurahan kesto lasketaan täysinä kuukausina apurahatyöskentelyn aloittamisesta. Hakija voi osoittaa apurahakauden keston myös MELA:sta saadulla ilmoituksella vakuutuskauden kestosta. Mikäli apurahakautta ei ole rahoitus- tai vakuutuspäätöksellä määritelty, arvioidaan se jakamalla saatu apuraha valtion taitelija-apurahan kuukausimäärällä, joka vuonna 2017 on 1692,45 euroa. Taiteen edistämiskeskus vahvistaa taiteilija-apurahan suuruuden vuosittain.

Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeisti aiemmin TE-toimistoja apurahalla työskentelevien taiteilijoiden ja tutkijoiden työttömyysturvaan liittyvistä asioista. Vuoden 2017 alusta ohjeiden laatiminen on sälytetty Uudenmaan ELY-keskukselle. TE-toimistojen työohje ei ole enää näkyvillä FINLEX:issä, mutta on ELY-keskuksen mukaan täysin vastaava kuin aiempi työ- ja elinkeinoministeriön laatima ohjeistus. Ohjeet eivät siten ole enää avoimesti saatavilla, eikä niihin tehtäviä muutoksia voida valvoa.