6.5 Apurahatyö ja työttömyysturva

Apurahatyö ja työttömyysturva

Pääsääntö on, että apurahalla työllistyvä henkilö ei voi saada apurahan kanssa samanaikaisesti työttömyysetuutta. Apurahalla työskentelevällä on oikeus pyytäessään saada apuraha-asioihin perehtyneen työvoimaneuvojan palvelua.

Mikäli apurahapäätökseen ei sisälly määrittelyä apurahatyöskentelyn kestosta, hakija esittää asiasta oman selvityksensä. Apuraha voi olla myönnetty työskentelyyn, joka määritellään alkamis- ja päättymisajanjaksolla, tai selvitys voi sisältää hankkeen päättymisen,  esimerkiksi ensi-illan pitäminen, käsikirjoituksen luovuttaminen tai muun osoituksen työn valmistumisesta.

Apurahahakemukseen liittyvä työsuunnitelma ja työskentelyn kesto kannattaa apurahakemuksessa tehdä huolella. Erityisesti kannattaa harkita, kuinka paljon aikaa kukin työn vaihe vie. Apurahahakemuksessa esitelty työsuunnitelma voi olla juuri tarvittava selvitys apurahakauden kestosta työttömyysturvaviranomaiselle.

Jos työtön saa apurahaa

Työttömän on ilmoitettava apurahan saamisesta TE-toimistoon. Apurahatyöskentelyn katsotaan alkavan siitä hetkestä, kun apurahan saanut ilmoittaa aloittavansa työskentelyn. Apurahan maksuaikataulusta sovitaan apurahan myöntäjän kanssa. Työskentely katsotaan aloitetuksi sinä päivänä, jona apuraha on ollut apurahan myöntäjän kanssa tehdyn maksusuunnitelman mukaan nostettavissa. Aloituspäivää voi siirtää, jos apurahansaaja ei voi hänestä riippumattomasta syystä aloittaa työskentelyä heti. TE-toimistolle tulee tällöin esittää esimerkiksi projektista vetovastuussa olevan tahon antama todistus aloitusajankohdan myöhentymisestä. Muita syitä apurahatyöskentelyn aloituksen siirtymisestä voivat olla esimerkiksi kenttätutkimusjakson suunniteltu ajankohta, ulkomailla tehtävä työskentelyjakso tai vierailuajankohta. Myös työkyvyttömyys on hyväksyttävä syy siirtää apurahakauden alkua.