6.93 Yrittäjien työttömyyskassat

Työttömyysturvaa yrittäjäkassasta?

Jos yritystoimintasi on kokonaan lopetettu tai oma työllistymisesi yrityksessä on päättynyt, voit saada työttömyyspäivärahaa Kelasta tai yrittäjien työttömyyskassasta. Yrittäjille on Suomessa kaksi työttömyyskassaa, josta voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, jos olet niiden jäsen. Yrittäjäin työttömyyskassojen maksut ovat palkansaajakassojen maksuja korkeampia, sillä niiden rahoituspohja kerätään eri tavalla.

Yrittäjäkassojen työssäoloehto

Yrittäjäkassan jäsenelle kertyy työssäoloehtoa niiltä kuukausilta, kun hän toimii yrittäjänä. YEL-vakuutus on oltava otettuna vähintään 12 564 euron työtulolle. Työtuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Jos olet samanaikaisesti sekä yrittäjä että palkansaaja, sinun tulee vakuuttaa itsesi päätoimen mukaan joko yrittäjä- tai palkansaajakassassa. Tällä hetkellä et kuitenkaan voi vakuuttaa kaikkia tulojasi samassa kassassa, jos työskentelet sekä palkansaajana että yrittäjänä.

Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada vain, jos niin sanottu työssäoloehto täyttyy. Yrittäjällä ja palkansaajalla on erilainen työssäoloehto.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet toiminut yrittäjänä 15 kuukautta työttömyyttä välittömästi edeltäneiden neljän vuoden (48 kuukauden) tarkastelujakson aikana ja olet ollut samanaikaisesti yrittäjäkassan jäsen.

Palkansaajakassasta yrittäjäkassaan siirtyneillä yrittäjillä voi olla oikeus ansiopäivärahaan niin sanotun jälkisuojan perusteella enintään 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta.

Palkansaajan jälkisuojapäivärahaa maksetaan vain, jos

 • et ole vielä täyttänyt yrittäjän työssäoloehtoa yrittäjäkassassa ja
 • olet toiminut yrittäjänä alle 18 kuukautta ja
 • palkansaajakassan työssäoloehto on voimassa ja joka on liittynyt yrittäjäkassaan kuukauden sisällä palkansaajakassasta eroamisesta.

Työssäoloehtoon luetaan kaikki vähintään neljä kuukautta kestäneet yrittäjyysjaksot. Kukin työskentelyjakso voidaan lukea työssäoloehtoon vain kerran. Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jota olet tehnyt osasairauspäivärahaa saadessasi eikä työssäoloehto kerry sairauspäivärahan, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai päätoimisen opiskelun ajalta. Neljän vuoden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemällä vuodella. Pidennys tehdään, mikäli syy työmarkkinoilta poissaololle on jokin seuraavista:

 • sairaus, laitoshoito tai kuntoutus
 • asevelvollisuus tai siviilipalvelus
 • päätoimiset opinnot
 • lapsen syntymä tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
 • apurahakausi
 • muu näihin verrattava hyväksyttävä syy

Jos olet työskennellyt osasairauspäivärahaa saadessasi tai ollut työllistymistä edistävässä palvelussa, tarkastelujaksoa pidennetään vastaavasti.

Yritystoiminnan lopettaminen päivärahan ehtona

Päivärahaa saadaksesi sinun on ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon, jossa tutkitaan yritystoimintasi tai työllistymisesi päättyminen. Yritystoiminnan päättymisen osoittavat asiakirjat on toimitettava TE-toimistoon.

Yritystoiminta katsotaan päättyneeksi, kun yritystoiminnan tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on loppunut ja olet

 • luopunut YEL- tai MYEL-vakuutuksesta sekä
 • jättänyt verohallinnolle ilmoituksen (ilmoituksia ei edellytetä ammatinharjoittajilta eikä toiminimiyrittäjiltä)
 • jättänyt ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä
 • jättänyt ilmoituksen yrityksen poistamiseksi työnantajarekisteristä ja
 • jättänyt ilmoituksen yrityksen poistamiseksi tai keskeyttämiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.

Voit saada päivärahaa vaikka yritys jäisikin kaupparekisteriin, kunhan yllämainitut edellytykset täyttyvät.

Yritystoiminta katsotaan kokonaan lopetetuksi myös silloin, jos yritys on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai sen purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus tai on muuten ilmeistä, että yrityksen tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on loppunut.

Yritystoiminnan päätyttyä sinun tulee toimittaa kassalle selvitys mahdollisesta myyntivoitosta (myyntivoittolaskelma), vaikka yritystä ei olisikaan myyty.

Tietyissä tilanteissa päivärahan saamiseksi ei edellytetä yrityksen lopettamista, jos pystyt osoittamaan työllistymisesi yrittäjänä päättyneen.

Nämä tilanteet on rajoitettu laissa seuraavasti.

 • työkyvyn pysyvä ja olennainen alentuminen

Jos olet saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan ja työkyvyttömyytesi jatkuu edelleen, voit saada ansiopäivärahaa edellyttäen, että työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty.

 • toimeksiantosuhteen päättyminen

Jos olet ollut palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ja tehnyt työsuoritukset toimeksiantosopimusten perusteella, voit saada päivärahaa toimeksiantosuhteen päättyessä. Edellytyksenä on lisäksi, että työsuorituksesi muistuttaa sen epäitsenäisen luonteen takia palkansaajana tehtävää työtä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että

 • olet tehnyt työsuorituksen itse toimeksiantajan määräämällä tavalla
 • olet toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin
 • sinulla ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten ja
 • sinulla ei ole viimeisen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta ollut palveluksessasi työsuhteessa olevia työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti.

Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän toimeksiantojen tulee olla päättyneitä tai jäljelle jääneet toimeksiannot eivät saa työllistää häntä päätoimisesti. Palkansaajaan rinnastettavana yrittäjänä toimiminen todetaan aina jälkikäteen.

Sivutoimiseksi yrittäjäksi siirtyminen

Jos yritystoimintasi ei enää työllistä sinua päätoimisesti, voit saada kassasta tai Kelasta soviteltua päivärahaa. Nämä tilanteet ovat kuitenkin tarkkaan rajattu työttömyysturvalaissa ja käytännössä melko harvinaisia. Päätoiminen yritystoiminta voidaan katsoa muuttuneen sivutoimiseksi lähinnä tilanteessa, jossa olet yritystoiminnan aikana

 • opiskellut päätoimisesti ja opinnot ovat edenneet normaalisti ja kestäneet yritystoiminnan aikana vähintään 6 kuukautta tai
 • ollut samanaikaisesti kokoaikaisessa palkkatyössä vähintään 6 kuukautta tai
 • olet täyttänyt palkansaajan 26 viikon työssäoloehdon yritystoimintasi aikana

Yritystoiminnan katsominen sivutoimiseksi edellyttää, ettei toiminnan laajuudessa tapahdu muutoksia. Jos toiminta esimerkiksi laajenee työttömyyden alettua, TE-toimiston tulee arvioida, onko toimintaa pidettävä edelleen sivutoimisena.

Myyntivoitto vähentää työttömyysturvaa

Jos yrityksen viimeisen täyden tilikauden tase veloilla vähennettynä on ollut yli 20 000 euroa, tutkitaan onko yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä jäänyt  myyntivoittoa. Työttömyysturvan maksajalle toimitetaan myyntivoittolaskelma samalla, kun ilmoittaudutaan työttömäksi.

Jos myyntivoittoa on jäänyt, se jaksotetaan siten, että katsotaan kuinka pitkän ajan työtuloa myyntivoitto vastaa. Jaksotus siirtää päivärahan maksamisen alkamispäivämäärää eteenpäin.

Myyntivoittoa ei huomioida, jos

 • olet toiminut yrittäjänä enintään 18 kuukautta
 • yrityksen viimeisen täyden tilikauden tase veloilla vähennettynä on ollut alle 20 000 euroa
 • yritystoimintasi ei ole loppunut, vaan ainoastaan työllistymisesi yrityksessä on päättynyt alla mainituista syistä:
  • työkyvyttömyys (sairauspäivärahan enimmäisajan täyttynyt ja työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä tai hylätty)
  • toimeksiantosuhteen päättyminen (palkansaajaan rinnastettava yrittäjä),
  • tuotantokauden päättyminen (sääolosuhteista johtuen kausiluonteinen yritystoiminta)
  • tuotantosuunnan lopettaminen (oma omistusosuus alle 15 %)

Hakiessasi päivärahaa toimita kassalle tai Kelalle aina myyntivoiton selvityslomake. Lomakkeeseen tulee yleensä liittää vähintään yrityksen tasetiedot viimeiseltä täydeltä tilikaudelta.

Työttömyysturvan kesto

Yrittäjäin ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivän ajalta. Jos sinulla on enintään kolme vuotta työhistoriaa, enimmäismaksuaika on 300 päivää. Niille henkilöille, jotka ovat täyttäneet ansiopäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, ja jotka ovat työskennelleet vähintään viisi vuotta edellisen 20 vuoden aikana, voidaan edelleen maksaa ansiopäiväraha enintään 500 päivän ajalta.

Vuosina 1950-1957 syntynyt henkilö voi halutessaan siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähennystä 62-vuotiaana.

Oikeus vanhuuseläkkeeseen koskee työtöntä, joka on syntynyt vuosina 1950-1957 ja  täyttänyt 62 vuotta sekä saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.

Yrittäjäkassoista löydät tietoa täältä: SYT ja AYT.