5.5 Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Työttömästä opiskelijaksi

Päätoiminen opiskelija ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen. Opintojen aloittamisesta pitää ilmoittaa TE-toimistoon, joka tutkii, onko opiskelu pää- vai sivutoimista.

Päätoimisten opintojen tavoite on suorittaa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa ammattikorkeakoulututkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai ylioppilastutkinto.

Sivutoimisten opintojen ajalta voi saada työttömyysetuutta, jos täyttää muut työvoimapoliittiset edellytykset. Sivutoimisia opinnot ovat, kun opintosuunnitelmassa opintojen laajuus on alle viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa, 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa tai 25 viikkotuntia. Päätoimiset opinnot voidaan katsoa sivutoimiseksi myös, jos opintojen aikana on käynyt työssä vakiintuneesti tai työllistynyt yrittäjänä.

Tukea omaehtoiseen opiskeluun

TE-toimisto voi tukea omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella. Tukea voi saada, jos hakijan opinnot ovat päätoimisia ja hän on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa. Lisäksi edellytetään vähintään 25-vuoden ikää. TE-toimisto arvioi, onko hakija koulutuksen tarpeessa ja lisäedellytyksen on, että opiskelu parantaa hakijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. TE-toimiston kanssa laadittavassa  työllistymissuunnitelmassa on sovittava opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

Tukea voi saada esimerkiksi ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon, alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa tai näiden tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla myös lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta.

Työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Perusopetuksen suorittamista voidaan kuitenkin tukea enintään 48 kuukauden ajan. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu opiskelun aikana.

Työttömyysetuuden maksaa Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa.

Omaehtoisen opiskelun tukemisesta on kirjoitettu myös osiossa 6.1.

Lisätietoja:

http://te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/omaehtoinen_opiskelu/