5.3 Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuella ja siihen liittyvällä valtion opintolainan valtiontakauksella tuetaan työssä olevien palkansaajien ja yrittäjien omaehtoista ammatillista koulutusta. Aikuiskoulutustuen myöntää Koulutusrahasto ja sitä voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen, jonka kestoaika on vähintään kaksi kuukautta tai yhteensä vähintään 43 päivää. Aikuiskoulutustuen piirissä on tutkintoon johtava koulutus, opintokokonaisuuksien ja tutkinnon osien suorittaminen sekä ammatillinen lisä- tai täydennyskoulutus. Koulutuksen tulee olla päätoimista ja koulutuksen järjestäjän tulee olla Suomessa toimiva, julkisen valvonnan alainen oppilaitos.

Aikuiskoulutustuen ehdot kiristyivät 1.1.2017 lukien

Palkansaaja voi saada täysimääräistä aikuiskoulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen, jos on työ- tai virkasuhteessa ja on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja työsuhde nykyisen työnantajan palveluksessa on kestänyt vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua. Lisäksi edellytyksenä on, että palkansaaja jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja saa opintovapaan aikana sivutuloa enintään 250 euroa bruttona kuukaudessa. Opiskeluun ei saa saada muuta tukea.

Pätkätyöläisen voikin siis olla vaikea saada aikuiskoulutustukea, sillä tuen saaminen edellyttää aina voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta tuettavan koulutuksen aikana. Jos määräaikainen työ päättyy ennen koulutuksen aloittamista, aikuiskoulutustukea ei voi saada.

Palkansaajalla saattaa olla oikeus myös soviteltuun aikuiskoulutustukeen. Aikuiskoulutustuki on hyvä vaihtoehto, jos haluaa tehdä opiskelun ohella sen verran töitä, että täysimääräisen aikuiskoulutustuen sivutuloraja, 250 euroa, saattaa ylittyä. Aikuiskoulutustuen kannalta ei ole merkitystä sillä, tekeekö sivutyötä oman työnantajan vai jonkun muun työnantajan palveluksessa.

MYÖS YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä voi saada aikuiskoulutustukea, jos yrittäjä on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta. Lisäksi yrittäjältä edellytetään, että hän on toiminut vähintään vuoden päätoimisena yrittäjänä ja YEL- tai MyEL-vakuutus on ollut voimassa vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua. Yrittäjän yritystoiminnasta saatavien verotettavien ansiotulojen tulee alentua tukiaikana opiskelun vuoksi vähintään kolmanneksella verrattuna hakemishetkellä viimeksi vahvistettuun verotukseen. Yrittäjällä ei saa olla muita  kuin yritystoiminnan ansiotuloja enempää kuin 522,45 euroa bruttona kuukaudessa 31.7.2017 asti ja 1.8.2017 alkaen 444,08 euroa bruttona kuukaudessa. Edellytyksenä on lisäksi, että yrittäjä ei saa muuta tukea opiskeluun.

Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto 1.1.2017 alkaen on 15 kuukautta.
Palkansaajan aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Yrittäjän aikuiskoulutustuki on perusosan suuruinen, joka on 31.7.2017 asti 696,60 euroa/kk. 1.8.2017 alkaen perusosan suuruus on 592,11 euroa/kk. Aikuiskoulutustuen saajalla voi olla oikeus opintolainan valtiontakaukseen. Valtiontakaushakemuksen käsittelee ja takauksen myöntää Kela.

Aikuiskoulutustukihakemuksen voi laittaa vireille, kun on tullut hyväksytyksi koulutukseen ja työnantaja on myöntänyt opintovapaan. Yrittäjä voi laittaa hakemuksen vireille saatuaan päätöksen koulutukseen hyväksymisestä.

Yrittäjän aikuiskoulutustukea kannattaa hakea vain silloin, kun ansiotulojen alenema vähintään kolmanneksella tulee toteutumaan. Hakemuksessa on selvitettävä, miten yritystoiminta muuttuu tukiaikana koulutuksen vuoksi ja tulot alenevat tukiaikana vähintään kolmanneksella. Jos tulojen alenemaa voidaan pitää todennäköisenä, tukea myönnetään etukäteen opiskeluajalle. Jos yritystulojen aleneminen johtuu muusta syystä kuin koulutuksesta, yrittäjän aikuiskoulutustukea ei voi saada. Aikuiskoulutustuki voidaan myöntää takautuvasti enintään hakemiskuukautta edeltävien kuuden kuukauden ajalta. Soviteltua aikuiskoulutustukea voi hakea vain kalenterikuukausittain jälkikäteen.

Jos olet epävarma siitä, täyttyykö tuen saamisen ehtona oleva kahdeksan vuoden työssäoloaika kohdallasi ja/tai, kuuluuko koulutus tuen piiriin, Koulutusrahastolta voi hakea ennakkopäätöksen. Ennakkopäätöstä ei voi kuitenkaan hakea ennen kuin on tullut hyväksytyksi opiskelijaksi oppilaitokseen.