1.1 Työsuhteista vai yrittäjätyötä

Työsuhteista vai yrittäjätyötä

Työtä voidaan tehdä toimeksiantosuhteisena (yrittäjänä) tai työsuhteisena. Toimeksiantosuhteesta ei makseta työehtosopimukseen perustuvaa palkkaa, työnantajan työeläkevakuutus- tai sosiaaliturvavakuutusmaksuja. Toimeksiantosuhteessa henkilöllä ei ole vuosilomaoikeutta eikä oikeutta esimerkisi sairausajan palkkaan. Toimeksiantosuhde perustuu toimeksiantosopimukseen tai  alihankintasopimukseen.

Toimeksiantosuhteista työtä voidaan tehdä myös verokortilla eli yrittäjänä työskentelyyn ei tarvita toiminimeä tai osakeyhtiötä. Toimeksiantotyötä voi tehdä myös laskutuspalveluyritysten kautta. Tämä ei muuta työtä työsuhteiseksi työ- ja sosiaaliturvalainsäädännössä.

Työsuhde perustuu työsopimukseen. Lyhyistäkin työsuhteista kannattaa sopia kirjallisesti tai muulla tavoin todisteellisesti, esimerkiksi sähköpostilla. Kannattaa selvittää, onko tarjottu työ työsuhteista.

Työsuhteista työtä voi olla

 • kuukausipalkkainen työ
 • tuntipalkkainen työ
 • toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
 • määräaikainen työsuhde, ns. pätkätyö
 • osa-aikainen työ
 • vuokra-työ
 • ttt -suhteinen työ

Työsuhde tarkoittaa käytännössä usein työnantajan tiloissa ja välineillä toimimista, vaikka työtä voi tehdä toki myös muualta käsin. Palkka tulee yleensä säännöllisesti työsopimuksen mukaan. Työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät työehtosopimuksen ja/tai työlainsäädännön mukaisesti.

 Työsuhteen tunnusmerkkejä

 • Työn tekeminen työnantajan lukuun palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.
 • Työnantaja määrää työnteon ajan ja paikan.
 • Työnantaja antaa yleensä työhön tarvittavat laitteet ja muut tarvikkeet, mutta poikkeuksiakin löytyy. Esimerkiksi muusikoilla on yleensä omat instrumenttinsa.
 • Työnantaja valvoo ja johtaa työtä esimerkiksi antamalla ohjeita ja määräyksiä työntekoon. Vuokratyössä tätä oikeutta käyttää työnantajan puolesta käyttäjäyritys (esim. ravintola, jonne ohjelmatoimisto on myynyt muusikon keikalle).
 • Oikeus saada palkkasaatavansa palkkaturvasta, jos palkkaa ei makseta.
 • Oikeus sairausajan palkkaan.
 • Työnantaja päättää mahdollisesta sijaisesta.
 • Työnantaja ottaa työntekijälle työeläkevakuutuksen.
 • Työskentelyä muille työnantajille on työsuhteen aikana rajoitettu.
 • Oikeus palkansaajan työttömyysturvaan työsuhteiden välillä.

Kaikissa työsuhteissa ei ole kaikkia näitä piirteitä.

Työn tekeminen yrittäjänä

Yrityksiä on monenlaisia ja monen kokoisia. Nykyisen yhä useampi yrittäjä on ”yksinyrittäjä”, jolloin hän vastaa pääasiassa yksin kaikista yrityksensä toimeksiannoista. Tällöin yritystoiminta saattaa ollakin enemmän ammatinharjoittamista kuin varsinaista liiketoimintaa.

Ammatinharjoittaja työllistyy omalla työllään. Hän elättää itsensä esimerkiksi myymällä omaa tietotaitoaan. Hän laskuttaa työkorvauksensa tilaajalta ja vastaa itse omasta sosiaaliturvastaan muun muassa maksamalla lakisääteistä yrittäjän eläkevakuutusta YEL-vakuutusta. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi toimia myös freelance-verokortilla tai tavallisella verokortilla, jolloin tilaaja pidättää palkkiosta verot, muttei maksa eläke- tai sosiaaliturvamaksuja.

Äkkiseltään voisi ajatella, että yrittäjän tunnistaa siitä, että hänellä on firma.

Näin yksinkertaista asia ei kuitenkaan ole. Henkilö voi täyttää yrittäjän kriteerit, vaikkei hänellä olisi edes toiminimeä. Pääsääntönä voi kuitenkin pitää sitä, ettei kukaan ole yrittäjä tietämättään. Yleisiä yritysmuotoja ovat yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimellä tai ilman), osakeyhtiö ja osuuskunta.

Yrittäjyyden tunnusmerkkejä

 • Työtä tehdään asiakkaalle tai toimeksiantajalle.
 • Mahdollisuus kieltäytyä tarjotusta työstä.
 • Työstä maksetaan palkkio tai työkorvaus, jonka yrittäjä yleensä laskuttaa toimeksiantajalta.
 • Jos palkkio jää saamatta, sen voi laittaa perintään.
 • Työskentelystä aiheutuvia kuluja ei korvata erikseen, vaan ne sisällytetään palkkioon.
 • Jos yrittäjä ei tee sovittua työtä esimerkiksi sairauden vuoksi, korvausta ei makseta.
 • Mahdollisuus käyttää apulaista tai sijaista.
 • Ei työaikasuojaa eikä erillisiä vuosilomakorvauksia.
 • Toimeksiantaja ei rajoita työskentelyä muille.
 • Täydellinen taloudellinen riski.
 • Yrittäjän eläkevakuutus.
 • Ennakkoverolippu ja ennakkoperintärekisteriote.
 • Yrittäjä hankkii itse tarvittavat laitteet, työvälineet sekä työssä tarvittavat materiaalit.

Kaikilla yrittäjillä eivät täyty kaikki nämä tunnusmerkit

Työtä työsuhteen ja yrittäjyyden rajalla

Työntekijä- ja yrittäjäkäsitteen välinen rajanveto on joskus yllättävän hankalaa. Moni tekee työtä työsuhteen ja yrittäjyyden rajamailla. Jos olet epätietoinen siitä, oletko työntekijän vai yrittäjän asemassa, selvitä, kuka on työnantajasi. Jos työnantajaa ei löydy, kyse saattaa olla yrittäjämuodossa tehtävästä työstä. Se, työskenteleekö työsuhteisena vai yrittäjänä, ratkaisee sen, kuka huolehtii eläkevakuuttamisesta ja muusta sosiaaliturvasta.

Työstä maksettavalla korvauksella on monia nimiä

Työsuhdetta ja yrittäjyyttä ei voi tunnistaa pelkästään sillä perusteella, mitä nimeä maksettavasta korvauksesta käytetään. Usein työsuhteessa maksettavaa korvausta kutsutaan palkaksi ja yrittäjän laskuttamaa korvausta työkorvaukseksi tai palkkioksi. Joskus palkkio -termiä käytetään myös työsuhteisessa keikkatyössä. Työn perusteella keikkatyöläinen voi saada myös käyttökorvausta, jolla tarkoitetaan tekijänoikeuksien luovuttamisesta maksettua tekijänoikeuskorvausta.

Rajanvedon ydinkysymyksiä

 • Työsopimus vai toimeksiantosopimus?
 • Palkka, palkkio vai työkorvaus?
 • Työnantaja vai toimeksiantaja?
 • Kuka johtaa ja valvoo työtä?
 • Kenen laitteilla ja työvälineillä työskentelee?
 • Kuka määrää työntekopaikan ja -ajan?

Teet työtä sitten työsuhteessa tai yrittäjänä työstä kannattaa aina sopia niin, että sopimuksesta jää itselle todiste. Sähköposti on halpa ja helppo tapa sopia työkeikoista.

Sittenkin sekä-että?

Keikkatyöläinen voi tehdä työtä sekä työsuhteessa että yrittäjänä. Esimerkiksi työsuhteisena opettajana työskentelevä voi tehdä toiminimensä puitteissa keikkaa yrittäjänä tai kirjoittaa vaikkapa dekkareita. Tai sama henkilö voi työskennellä alkuviikosta työsuhteisena, keskellä viikkoa yrittäjänä ja olla loppuviikosta työtön, tosin tällöin hän jää usein ilman työttömyysturvaa.

Tärkeintä on huolehtia itse siitä, että sosiaaliturvaan liittyvät asiat ovat kunnossa, työskenteleepä sitten työsuhteisena tai yrittäjänä.

Esimerkiksi eläketurvaa voi kartuttaa samanaikaisesti erilaisin eläkkein.

Jos teet pätkätyösuhteiden ohella myös sivutoimista yrittäjätoiminnaksi tulkittavaa työtä, tarkista tarvitsetko YEL-vakuutuksen, josta kerrotaan 2. luvussa.

Sivutoiminen yrittäjä voi kuulua palkansaajan työttömyyskassaan. Ratkaisevaa on, mistä yrittäjä/palkansaaja saa päätulonsa. Sivutoimista yrittäjyyttä on esimerkiksi kesäkioskin pito tai vähäisten toimeksiantojen hoito.

Laskutuspalvelut

Laskutuspalveluiden kautta työllistyminen on yleensä sosiaali- ja työoikeudellisesti yrittäjätyötä, sillä työnantaja ei valvo työntekijän työaikaa tai johda työtä. Laskutuspalvelut pidättävät keikkatyöläiseltä työntekijän työeläkevakuutusmaksun (työnantajan ja työntekijän osuuden) sekä työntekijän sosiaaliturvavakuutusmaksut. Lisäksi laskutuspalvelu perii erillisen palkkion palveluiden käytöstä laskutuksen suuruuden mukaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työ tulkittaisiin pelkän palvelun käyttämisen johdosta työsuhteiseksi. Työvoimaviranomaiset katsovat, että henkilö tekee tosiassa yrittäjätyötä, vaikka hän käyttäisi laskutuspalveluyritystä.

Verotuksessa laskutuspalveluyritys ja työn suorittaja voivat sopia työsuhteen muodostumisesta, jolloin laskutuspalveluyritys on työn suorittajan muodollinen työnantaja. Tällainen työsuhde ei kuitenkaan vastaa työsopimuslaissa tarkoitettua työsuhdetta, koska laskutuspalveluyritys ei esimerkiksi johda ja valvo työn suorittajan tekemää työtä.