3.5 Hoitovapaa ja kotihoidon tuki

 Hoitovapaa

Kun vanhempainrahakausi on päättynyt, vanhemmat voivat valita lapselleen kunnallisen päivähoidon, hoitaa itse lasta kotihoidon tuella, joustavalla hoitorahalla tai osittaisella hoitorahalla. Päivähoidon voi järjestää myös yksityisesti kotihoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella.

Vanhemmat voivat saada lasten kotihoidon tukea, kun perheessä on alle kolmivuotias lapsi, joka ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Adoptiovanhemmat voivat saada tukea myös yli kolmivuotiaasta lapsesta. Sitä maksetaan, kunnes adoptiovanhemman vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut 2 vuotta, kuitenkin enintään siihen saakka kun lapsi aloittaa koulun.

Kotihoidon tuki jakautuu hoitorahaan ja hoitolisään. Hoitoraha maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Sen suuruus on 338,34 euroa kuukaudessa vuonna 2019 yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta ja kustakin seuraavasta alle kolmivuotiaasta lapsesta 101,29 euroa kuukaudessa lasta kohti. Yli kolmivuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista määrä on 65,09 euroa kuukaudessa lasta kohti.

Hoitolisä maksetaan vain yhdestä lapsesta. Hoitolisän suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan. Enimmillään se on 181,07 euroa kuukaudessa. Perheen tuloissa otetaan huomioon myös niiden lasten tulot, joista haetaan kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Hoitorahaa ja kuntalisää ei lasketa tuloksi hoitolisää laskettaessa. Osittainen ja joustavaa hoitoraha otetaan huomioon tulona. Lisätietoja hoitolisän määräytymisestä Kelan sivuilta .

Kotihoidon tuen ja hoitolisän ohella voi saada kuntalisää, jonka määrä ja myöntämisedellytykset ovat kuntakohtaisia. Kaikki kunnat eivät maksa kuntalisää.

Kotihoidon tuki on mahdollistanut monelle keikkatyöläiselle joustavan paluun työelämään. Esimerkiksi luovaa työtä kotona tekevä vanhempi voi tehdä työtä muutamia tunteja päivässä ja nauttia kotihoidon tukea. Eräs kirjoitustyötä tekevä äiti järjesti lapselleen hoitoa muutamaksi tunniksi aamupäivisin ja kun lapsi sen lisäksi nukkui parin tunnin päiväunet, hän saattoi keskittyä joka päivä omaan työhönsä monen tunnin ajan.

Joustavaa hoitorahaa voi saada yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta, jos vanhempi tekee töitä keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta. Lisäksi on oltava töissä työ- tai virkasuhteessa tai  yrittäjä, jolla on voimassa oleva YEL- tai MYEL-vakuutus tai apurahalla työskentelevä, jolla on MYEL-vakuutus. Joustavan hoitorahan määrä lasketaan työajan perusteella, se on verotettavaa tuloa ja sitä voi saada heti, kun vanhempainpäiväraha on loppunut.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea vanhemmat voivat saada silloin, jos perheen alle kouluikäinen lapsi on hoidossa yksityisessä päiväkodissa, perhepäivähoitajalla tai perheen palkkaamalla hoitajalla. Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan hoidon tuottajalle eli se ei kierrä perheen tilien kautta. Yksityisen hoidon tukea ei makseta, jos perheen sukulainen hoitaa lasta ilman työsopimusta tai siten, että hänelle ei makseta korvausta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus, hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot sekä lapsen varhaiskasvatusoikeus ja mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan vuonna 2019 hoitorahaa 172,25 euroa kuussa lasta kohti ja hoitolisää enintään 144,85 euroa kuussa lasta kohti. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 63,38 euroa kuussa lasta kohti ja hoitolisä puolitettuna.

Osittainen hoitovapaa ja -raha

Palkansaajat voivat lyhentää työpäivänsä ja pitää niin kutsuttua osittaista hoitovapaata, jonka ajalta Kela maksaa osittaista hoitorahaa. Osittaista hoitorahaa voi saada, kun on töissä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi.

Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta 96,89 euroa kuukaudessa ja se on veronalaista tuloa.

Oikeus osittaiseen hoitovapaaseen perustuu työsopimuslakiin. Osittaisen hoitovapaan myöntää työnantaja, jonka kanssa asiasta on sovittava. Osittaista hoitorahaa saadakseen vanhemman tulee olla töissä työ- tai virkasuhteessa tai hänellä tulee olla voimassa oleva YEL- tai MYEL-vakuutus.