2.1 Eläketurva karttuu työtä tekemällä

Eläketurva on perusasia, jota ei kannata laiminlyödä. Keikkatyöläiseltä vaaditaan eläkeasioiden hoidossa omatoimisuutta, vaikka eläkevakuutukset ovat lakisääteisiä.

Eläkevakuutuksia on pääsääntöisesti kahdenlaisia: työnantajan työntekijöilleen järjestämiä eläkevakuutuksia ja yrittäjän itselleen maksama yrittäjäeläkevakuutus. Vaikka työnantajan velvollisuus on vakuuttaa työntekijänsä, lyhyissä työsuhteissa, esimerkiksi yhden illan keikalla, kannattaa aina varmistaa, että työn teettäjä maksaa eläke- ja sosiaaliturvamaksut.

Eläkeasiat voivat tuntua nuoresta aikuisesta kaukaisilta, mutta eläkkeelle voi päätyä monesta syystä jo paljon ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Omien eläketietojen huolellinen tarkistaminen jo tuoreeltaan on tärkeää, koska ne vaikuttavat myöhemmin myönnettävään eläkkeeseen.

Työntekijän sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, kuntoutusrahan ja työttömyysturvan suuruus riippuu hänen veronalaisesta ansiostaan. Yrittäjällä ne on sidottu yleensä yrittäjäeläkkeen eli YEL:n perustana olevaan työtuloon, joka on eri asia kuin veronalainen ansiotulo tai yrityksen voitto.

Työeläkevakuutus

Sovellettava työeläkelaki määräytyy sen mukaan, teetkö työtä työntekijänä työsuhteessa vai yrittäjänä. Eläketurvakeskus ratkaisee tarvittaessa epäselvyydet siitä, minkä eläkelain piiriin ansiotyö kuuluu.

Yksityisen työnantajan palveluksessa olevaan työntekijään sovelletaan työntekijän eläkelakia (TyEL). Julkisen alan, kuten valtion, kunnan ja seurakunnan työntekijöitä koskee oma eläkelaki, julkisten alojen eläkelaki (JuEL). Yrittäjätyöstä eläke karttuu yrittäjän eläkelain (YEL) mukaan ja apurahakaudelta maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) perusteella.

Kaikista pienistäkin työrupeamista karttuneet TyEL-, YEL- ja MyEL-eläkekertymät lasketaan eläkkeelle jäädessä yhteen, ja niistä muodostuu lopullinen eläke.

Jos työansiot jäävät pieniksi, kuten keikkatyötä tekeville usein saattaa käydä,  se vaikuttaa suoraan karttuvaan eläkkeeseen. Pienen työeläkkeen lisäksi on mahdollista saada kansaneläkettä.

Eläkkeen karttuminen

Vain vakuutettu ansiotyö kartuttaa eläkettä. Työllä ansaitun eläkkeen määrään vaikuttaa kunkin kalenterivuoden työansio ja työntekijän ikä. Yrittäjän vuotuinen eläke määräytyy YEL-vakuutuksessa vahvistetun työtulon ja yrittäjän iän mukaan.

Eläkettä karttuu:

  • 17–52-vuotiaalle 1,5 % vuodessa
  • 53–62-vuotiaalle 1,7 % vuodessa (tilapäisesti vuosina 2017-2025)
  • 63–67-vuotiaalle 1,5 % vuodessa

Eläkettä karttuu myös jo eläkkeellä olevalle alle 68-vuotiaalle henkilölle, jos hän tekee työtä. Eläkkeen rinnalla saaduista työansioita eläkettä karttuu 1,5 % vuodessa.

Nykyisin eläkettä karttuu myös sairaus-, työttömyys-, vanhempain- ja koulutuspäivärahasta sekä vuorotteluvapaakorvauksesta ja kuntoutusrahasta. Myös tutkintoon johtava opiskelu ja oman lapsen hoitaminen kotihoidontuella kartuttavat eläkettä.

Niin sanotusta pimeästä työstä ei kartu eläkettä. Ei myöskään matkakorvauksista tai päivärahoista. Työn teettäjä saattaa ehdottaa korvauksen maksamista verovapaina päivärahoina tai keksityillä kilometrikorvauksilla. Tähän ei kannata suostua, koska kulukorvaukset eivät kartuta sosiaaliturvaa. Myös keikkajärjestäjä saattaa ehdottaa esiintyjälle, että maksaa tämän palkkion käteisenä. Vaikka pimeä raha hetken houkuttaisikin, kannattaa muistaa, että sosiaaliturva karttuu vain palkkana maksetusta tulosta.

Tekijänoikeuskorvaukset eivät kartuta työntekijöiden työeläkettä, mutta yrittäjien eläketurvassa niitä voidaan ottaa huomioon työtuloa määriteltäessä.

Tarkista omat eläketietosi vuosittain työeläkeotteelta, jonka saat työeläkevakuuttajaltasi tai Eläketurvakeskuksesta.

Työeläkeote

Tietoja karttuneesta eläkkeestä saa kolmen vuoden välein kotiin lähetettävästä työeläkeotteesta. Otteen saavat kaikki Suomessa asuvat  17–67-vuotiaat henkilöt, ja siinä on tiedot kaikista ansioista ja sosiaalietuuksista, joista on kertynyt eläkettä. Yli 60-vuotiaille ote lähetetään vuosittain. Jos olet jo eläkkeellä, sinulle ei enää lähetetä työeläkeotetta kotiin. Julkisen alan työntekijöiden on tarkastettava otteensa sähköisenä, sitä ei enää jaeta kotiin.

Työeläkeotteesta voi itse kukin tarkistaa, että kaikista työrupeamista on eläkemaksu maksettu. Otteen voi tarkistaa sähköisenä myös oman eläkelaitoksen verkkopalvelusta tai www.tyoelake.fi-palvelusta. Otteen säännöllinen tarkistaminen on erittäin tärkeää, koska kuutta vuotta vanhemmista puuttuvista tiedoista näyttövelvollisuus on henkilöllä itsellään. Esimerkiksi verottaja hävittää tätä vanhemmat tiedot, joista työeläkeotteelta puuttuvat ansiot voisi selvittää.

Työeläkeotteessa esitetyistä ansiotiedoista lasketaan aikanaan tuleva eläkkeesi.

Töissä ulkomailla

Ulkomailla tehdystä työstä eläke voi karttua Suomeen tai työntekomaahan tai sitten sitä ei kartu lainkaan. Työntekijän kannattaa selvittää eläkeasiansa ulkomailla työskentelyn ajalta itse. Ulkomailta Suomeen töihin tulleiden työeläke karttuu samalla tavoin kuin suomalaisten. Ulkomailla työskentelystä kerrotaan luvussa 9.